Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Το Αρδευτικό Φράγμα βρίσκεται στη θέση «Σαρακατσαναίικα» της Κοινότητας Λογγά Ν. Τρικάλων. Το φράγμα κατασκευάστηκε με σκοπό τη συγκέντρωση νερού για αξιοποίησή του στην άρδευση των εκτεταμένων καλλιεργειών και δευτερευόντως για λόγους αναψυχής.

Η θέση του ταμιευτήρα βρίσκεται σε απόσταση 3 km περίπου από την Κοινότητα Λογγά κι έχει χωρητικότητα 330,000 m3. Το φράγμα είναι χωμάτινο με «ομογενές» σώμα και το υψόμετρο στη θέση του άξονα του φράγματος είναι περίπου 1013 km. Το ύψος του αναχώματος είναι 27.00m.

Ο πλευρικός εκχειλιστής σχεδιάστηκε με κανάλι πτώσης στη φυσική κοίτη του ρέματος με πρότυπη διατομή στέψης για την είσοδο. Υπάρχει ένας αγωγός ορθογωνικής διατομής με ορθογωνικό θυρόφραγμα εσωτερικών διαστάσεων, που ρυθμίζεται από τη στέψη ώστε να παροχετεύεται η αναγκαία παροχή, είτε για άρδευση είτε για εκκένωση. Στην έξοδο του αγωγού κατασκευάστηκε το αντίστοιχο έργο καταστροφής της κινητικής ενέργειας, έτσι ώστε η είσοδος της ροής στα κατάντι του ρέματος να γίνεται με συνθήκες ποτάμιας ροής.