Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Το έργο αφορά στην αποχέτευση των ομβρίων του οδοστρώματος του οδικού άξονα Νάουσα – Σκύδρα στο νομό Ημαθίας. Πιο συγκεκριμένα αφορά στην αποστράγγιση της κύριας οδού από τη Χ.Θ. 0+000 έως 5+500Km και των παραπλεύρων οδών, καθώς και την εξασφάλιση μεταφοράς των πλημμυρικών παροχών που απορρέουν από την οδό στα πρανή μέσω κατάλληλων τεχνικών στους επιλεγέντες αποδέκτες.

Η αποστράγγιση της οδού και η αποχέτευση των ομβρίων υδάτων εξασφαλίζεται, με την κατασκευή των τάφρων (έρεισμα-ρείθρο), υπόγειου δικτύου αποχέτευσης ( αγωγοί, φρεάτια υδροσυλλογής) και τέλος της στραγγιστικής στρώσης και των στραγγιστηρίων.

Οι κύριοι αποδέκτες είναι το ρέμα Αραπίτσας και τα επιμέρους μικρά στραγγιστικά ρέματα που δημιουργούνται στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Αραπίτσα.