Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Πρόκειται για ανεξάρτητο έλεγχο των στατικών μελετών των τριών μεγάλων τεχνικών (κλάδου C, κλάδων B+G και κλάδων D+E) του ανισόπεδου κόμβου Κ16 στη συμβολή Π.Α.Θ.Ε. και εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης.

Η γέφυρα του κλάδου C διαμορφώνεται από συνεχή φορέα 22 ανοιγμάτων, συνολικού μήκους 547.70m, από προεντεταμένο σκυρόδεμα μορφής πλάκας με δύο κυκλικά διάκενα.

Η γέφυρα των κλάδων B & G διαμορφώνεται από χυτό επί τόπου συνεχή φορέα πλακόμορφης διατομής με κυκλικά διάκενα. Ο κλάδος Β περιλαμβάνει 11 ανοίγματα συνολικού μήκους 262.15m και ο κλάδος G περιλαμβάνει 6 ανοίγματα μήκους 160.41m.

Η γέφυρα των κλάδων D-E διαμορφώνεται από χυτό επί τόπου συνεχή φορέα, μορφής πλάκας με κυκλικά διάκενα. Ο κλάδος D περιλαμβάνει 10 ανοίγματα συνολικού μήκους 267.50m και ο κλάδος Ε περιλαμβάνει 3 ανοίγματα μήκους 74.60m.