Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Η σήραγγα βρίσκεται στην περιφερειακή οδό της Έδεσσας κοντά στον κόμβο Μεσημερίου. Έχει συνολικό μήκος 162.00m και αποτελείται από δύο ξεχωριστούς κλάδους πλάτους 10.00m ο καθένας.

Η κατασκευή έγινε με την μέθοδο cut & cover. Αρχικά πραγματοποιήθηκε το σύνολο των εκσκαφών, και αφού κατασκευάστηκε το τεχνικό πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες επιχώσεις. Το ελεύθερο ύψος της σήραγγας είναι 8.35m και το πάχος των τοιχωμάτων 1.20m. Το τεχνικό θεμελιώνεται σε γενική κοιτόστρωση πάχους 1.20m.

Περιμετρικά του τεχνικού υπάρχει υγρομόνωση και δίκτυο σωληνώσεων για την απορροή ομβρίων και υπογείων υδάτων.