Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Έργο:Υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων στο Δήμο Σερρών

Εργοδότης: Δήμος Σερρών

Χρονολογία:2009

Αντικείμενο: Οριστική Στατική Μελέτη

Το όλο έργο δομείται σε τρία επίπεδα με το σύστημα split, περιβαλλόμενα από συνεχές εξωτερικό τοίχωμα. Τα τρία επίπεδα της κατασκευής συμπληρωμένα από τον πυθμένα και τα εξωτερικά τοιχώματα, δημιουργούν ένα κλειστό υδατοστεγές κιβώτιο. Το κιβώτιο αυτό, συνδέεται στο επίπεδο της οροφής Α΄ υπογείου με τον περιμετρικό διαφραγματικό τοίχο, στεγανώνεται δε πανταχόθεν με μεμβράνη. Οι πλάκες λειτουργούν κατά μία διεύθυνση, γεφυρώνοντας ανοίγματα 15 m, στηριζόμενες επί συνεχών τοιχωμάτων. Στο όλο έργο δεν προβλέπεται αρμός διαστολής λόγω της ύπαρξης υψηλού φρεάτιου ορίζοντα.

Για την επίτευξη των στόχων της μελέτης επιλέχθηκε η μέθοδος κατασκευής του σταθμού από πάνω προς τα κάτω (top down). Η μέθοδος αυτή ελαχιστοποιεί την παρενόχληση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή του έργου, ενώ αντιστηρίζονται με ασφάλεια οι παρειές του σκάμματος. Η εξασφάλιση του έργου επιτυγχάνεται με την στερεή σύνδεση της πλάκας οροφής Α΄ υπογείου με τον περιμετρικό διαφραγματικό τοίχο. Η σύνδεση αυτή αποκλείει εντελώς την ανύψωση του κιβωτίου προς τα πάνω, κάτω από οποιεσδήποτε μεταβολές της στάθμης του υπόγειου ορίζοντα.

Οι πλάκες των διαφόρων επιπέδων αναλύθηκαν με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων στον χώρο, ώστε να προσομοιωθεί σωστά η διαφοροποίηση των παχών και η ύπαρξη των ραμπών μετάβασης από στάθμη σε στάθμη. Η σταδιακή κατασκευή του φορέα ελέγχθηκε με τρισδιάστατο τμηματικό μοντέλο.