Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Έργο: Σχολή Αστυφυλάκων Νάουσας

Εργοδότης: Δ.Ε.Κ.Ε. Θεσσαλονίκης

Χρονολογία:2004

Αντικείμενο: Στατική Μελέτη Εφαρμογής

Το συγκρότημα αποτελείται από 3 διώροφα κτίρια ( Διοίκησης, Εκπαίδευσης και Εστίασης- Αναψυχής ) με υπόγειους βοηθητικούς χώρους τοποθετημένους γύρω από μια πλατεία συγκέντρωσης των σπουδαστών. Το συγκρότημα αποτελεί μέρος ευρύτερου συνόλου 13 κτιρίων με συνδετήριο διάδρομο. Το συνολικό εμβαδόν της ανωδομής είναι ίσο με 4,912.00 m2, ενώ αυτό των υπογείων και των περιμετρικών χώρων είναι ίσο με 2,404.00 m2 και 8,000.00m2 αντίστοιχα.

Ο φέρων οργανισμός αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ το δομικό σύστημα για όλα τα κτίρια αποτελείται από μορφώματα χωρικών πλαισίων από πλάκες-δοκούς-υποστυλώματα -τοιχεία, με θεμελίωση σε εσχάρα διασταυρούμενων πεδιλοδοκών. Περιλαμβάνονται επίσης τοίχοι αντιστήριξης, απαραίτητοι για την διαμόρφωση των ανισοσταθμιών του περιβάλλοντος χώρου και τρία φυλάκια στα όρια του χώρου για την επιτήρησή του.

Οι μεταλλικές στέγες των κτιρίων εδράζονται μέσω των ορθοστατών τους πάνω στο σκυρόδεμα της τελευταίας πλάκας, έτσι ώστε να μην καταπονούνται από φορτία οι διαγώνιοί τους και να γίνεται αξιοποίηση της διαθέσιμης φέρουσας ικανότητας των πλακών.