Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Λόγω αλλαγής σχεδιασμού των εκατέρωθεν του βάθρου τμημάτων της γέφυρας, αποφασίστηκε ανακατασκευή του μεσοβάθρου. Για την ανύψωση του ακραίου ανοίγματος της υφιστάμενης γέφυρας, κατασκευάστηκε βοηθητικό τοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος. Ο κύριος φορέας ανύψωσης είναι υψίκορμη δοκός πάχους 40cm με κατακόρυφες νευρώσεις στις θέσεις των δοκών, οι οποίες ανυψώνονται με τοποθέτηση 5 γρύλλων επί του βοηθητικού τοιχείου. Η ευστάθεια του όλου συστήματος διασφαλίζεται με διαμόρφωση εγκαρσίων τυμπάνων πάχους 30cm στα άκρα της υψίκορμης δοκού.

Έξω από τα όρια κατάληψης του καταστρώματος της γέφυρας, διαμορφώνονται δύο ομάδες των τριών φρεατοπασσάλων διαμέτρου Φ150 που συνδέονται με ισχυρό κεφαλόδεσμο.

Μετά την ανύψωση του καταστρώματος, ακολουθεί η ανακατασκευή του μεσοβάθρου, η επανατοποθέτηση του ακραίου ανοίγματος στο νέο βάθρο και τέλος, η κατεδάφιση του βοηθητικού τοιχείου σε όλο το υπέργειο τμήμα του με αδιατάρακτη μέθοδο.