Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

 

Η νέα γέφυρα της Ποτίδαιας στη Χαλκιδική διασταυρώνει την οδό Θεσσαλονίκης – Κασσάνδρας με την διώρυγα της Ποτίδαιας. Αποτελείται από 4 ανοίγματα μήκους 51.70, 110.00, 55.70 και 37.40m αντίστοιχα. Το συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 254.80m.

Τα 3 ανοίγματα της γέφυρας κατασκευάζονται με την μέθοδο της προβολοδόμησης λόγω των μεγάλων ανοιγμάτων και της διώρυγας της οποίας η λειτουργία δεν μπορεί να διακοπεί κατά την κατασκευή. Το τέταρτο άνοιγμα, που αποτελεί και την πρόσβαση στην γέφυρα κατασκευάζεται από προκατασκευασμένες, προεντεταμένες δοκούς από Ο/Σ και χυτή πλάκα.

Το κυκλοφορούμενο πλάτος του καταστρώματος είναι 8.10m και υπάρχουν πεζοδρόμια εκατέρωθεν της οδού. Το στατικό ύψος της διατομής είναι 6.50m στις στηρίξεις και 2.65m στο άνοιγμα. Τα βάθρα είναι τοιχοειδεί, ορθογωνικής διατομής και εδράζονται σε πασσάλους μεγάλης διαμέτρου.