Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Η γέφυρα ρέματος Τοπαλιάρη βρίσκεται στην Σκοτίνα Πιερίας και διασταυρώνει το ομώνυμο ρέμα με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ. Το συνολικό μήκος του τεχνικού ανέρχεται στα 149.00m και αποτελείται από 4 ανοίγματα μήκους 38.85, 38.10, 33.95 και 38.10 αντίστοιχα. Το συνολικό πλάτος του καταστρώματος είναι 17.39m.

Ο φορέας του καταστρώματος αποτελείται από 10 αμφιέρειστες, προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκούς. Η πλάκα του καταστρώματος έχει πάχος 25cm και σκυροδετείται με την χρήση παραμένοντος ξυλοτύπου (τσιμεντοσανίδες).

Τα μεσόβαθρα τοιχοειδή μορφή και φέρουν δοκούς εδράσεως σχήματος άκμονος. Η θεμελίωση πραγματοποιείται με έγχυτους φρεατοπασσάλους διαμέτρου Φ120.