Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Το τεχνικό (κοιλαδογέφυρα) βρίσκεται στη Χ.Θ. 9+505.56 του τμήματος 45.1.1 (Σιάτιστα – Ράχες) του καθέτου άξονα Σιάτιστα – Κρυσταλοπηγή της Εγνατίας οδού.

Πρόκειται για γέφυρα της Εγνατίας οδού πάνω από υφιστάμενη κοιλάδα. Αποτελείται από επτά ανοίγματα των 39.80 m, μετρούμενα μεταξύ των αξόνων των μεσοβάθρων. Το συνολικό μήκος των φορέων είναι 278.20 m.

Οι φορείς είναι διατομής πλακοδοκού, με προκατασκευασμένες δοκούς και χυτές επί τόπου πλάκες. Τα μεσόβαθρα είναι στύλοι κιβωτιοειδούς διατομής, με κεφαλές σε σχήμα άκμονα για την έδραση των φορέων. Όλα τα στοιχεία των μεσοβάθρων είναι οπλισμένα. Τα ακρόβαθρα είναι ολόσωμα, με συμπαγή διατομή και κατάλληλα διαμορφωμένους πτερυγότοιχους για τη συγκράτηση των επιχωμάτων της οδοποιίας.

Οι φορείς είναι από προεντεταμένο σκυρόδεμα, με τένοντες άμεσης συνάφειας από συρματόσχοινα ονομαστικής διαμέτρου 0,6".

Τα ακρόβαθρα, τα πεζοδρόμια και οι πλάκες πρόσβασης είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η θεμελίωση διαμορφώνεται με ομάδες πασσάλων οι οποίες εισχωρούν στο ψαμμιτικό υπόστρωμα.