Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Το συνολικό μήκος της σήραγγας είναι 400m. Ο άξονάς της βρίσκεται οριζοντιογραφικά σε καμπύλη στο σύνολο του. Η διατομή της σήραγγας έχει μορφή κλειστού δακτυλίου (invert) στα πρώτα 60m, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα των 340m είναι πεταλοειδούς ανοικτής διατομής. Η εκσκαφή γίνεται σε 2 φάσεις (άνω και κάτω ημιδιατομή). Το πλάτος εκσκαφής της υπό μελέτη σήραγγας κυμαίνεται μεταξύ 12.10-12.60m, ανάλογα με το πάχος της προσωρινής επένδυσης το οποίο διαφοροποιείται.

Το στόμια εισόδου και εξόδου, μορφής cut & cover, έχουν μήκος 19.50m και 25.00m αντίστοιχα.