Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Η κοιλαδογέφυρα διαμορφώνεται με ένα συνεχή φορέα τριών ανοιγμάτων, με δύο μόνο μεσόβαθρα, για την ελαχιστοποίηση των επεμβάσεων εντός της κοίτης του Άγρα. Οι διαστάσεις των ανοιγμάτων, μετρούμενες επί του άξονα της γέφυρας, είναι 72.5+121+72.5m.

Ο φορέας διαμορφώνεται με μονοκύψελο κιβώτιο μεταβλητού ύψους, με μονολιθική σύνδεση στα δύο μεσόβαθρα και έδραση επί εφεδράνων σημειακού τύπου στα άκρα. Το πλάτος της διατομής ανέρχεται σε 14.75m, ενώ το πλάτος του κιβωτίου στη στάθμη της κάτω πλάκας είναι 7m. Το κιβώτιο έχει ύψος 8.00m στις θέσεις των μεσοβάθρων και 2.65m στο μέσο του κεντρικού ανοίγματος και στις ακραίες εδράσεις.

Τα μεσόβαθρα είναι τοιχοειδή, μεταβλητού πλάτους κατά την εγκάρσια έννοια.

Η κατασκευή της ανωδομής σχεδιάστηκε με τη μέθοδο της ασύμμετρης αμφίπλευρης προβολοδόμησης (balanced free cantilevering).

   

  

  • Μηκοτομή Τεχνικού
  • Προένταση
  • Διατομές Γέφυρας