Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

 

Το γραφείο είναι εγγεγραμμένο στο τμήμα Μητρώου Μελετητών του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με Α.Μ. 687 και κατέχει μελετητικά πτυχία στις ακόλουθες κατηγορίες:


08: Στατικές Μελέτες (Μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)

      Ε' τάξη (19 μονάδες)


13: Μελέτες Υδραυλικών Έργων (Εγγειοβελτιωτικών έργων, Φραγμάτων, Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων)

      Δ' τάξη (8 μονάδες)


 27: Περιβαλλοντικές Μελέτες

     Α' τάξη (1 μονάδα)


21: Γεωτεχνικές Μελέτες και ΄Ερευνες 

    B΄τάξη (4 μονάδες)