Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Η γέφυρα διαμορφώνεται από έναν ευθύγραμμο συνεχή φορέα 5 ανοιγμάτων (30.00+ 43.00+ 43.00+ 43.00m+ 30.00m), συνολικού μήκους 189.00m.

Το κατάστρωμα είναι προεντεταμένο με διατομή ευρείας πλακοδοκού ύψους 0.90m στα ανοίγματα και 1.80m στις θέσεις των μεσοβάθρων. Το πλάτος της γέφυρας, μεταξύ των πεζοδρομίων, ανέρχεται σε 2x4.00m=8.00m και το πλάτος κάθε πεζοδρομίου σε 2.00m.

Τα μεσόβαθρα διαμορφώνονται ως δίστυλα τοιχοειδή στοιχεία ορθογωνικής διατομής. Η έδραση του φορέα στα ακρόβαθρα υλοποιείται μέσω αγκυρούμενων ελαστομεταλλικών εφεδράνων. Η θεμελίωση γίνεται σε ομάδα πασσάλων Φ60 που είναι συνδεδεμένοι με άκαμπτο κεφαλόδεσμο.