Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Η γέφυρα αποτελείται από ένα αμφιέρειστο άνοιγμα θεωρητικού μήκους 32.60m. Η διατομή συντίθεται από προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκούς, πρόπλακες πάχους 80cm και χυτή επί τόπου πλάκα πάχους 20cm. Το κατάστρωμα αποτελείται από 6 δοκούς, μήκους 34.20m. Το συνολικό πλάτος της γέφυρας ανέρχεται σε 15.00m.

Οι δοκοί συνδέονται στα άκρα τους με ισχυρή διαδοκίδα και εδράζονται στα ακρόβαθρα μέσω αγκυρούμενων ελαστομεταλλικών εφεδράνων.

Η θεμελίωση των ακροβάθρων γίνεται με πασσάλους διαμέτρου Φ120 που είναι συνδεδεμένοι με άκαμπτο κεφαλόδεσμο.