Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Πρόκειται για σύμμικτη γέφυρα ενός αμφιέρειστου ανοίγματος, συνολικού μήκους 42.48m μετρούμενο στον άξονα της οδού.

Το κατάστρωμα συντίθεται από συγκολλητή χαλύβδινη κιβωτοειδή διατομή. Το μέγιστο ύψος της κιβωτοειδούς δοκού είναι 1.96m, με μέγιστο πάχος πλάκας σκυροδέματος 0.55m στις θέσεις πάνω από τα πλευρικά τοιχώματα. Το ολικό πλάτος της διατομής έως τα άκρα των μετώπων των πεζοδρομίων ανέρχεται σε 14.75m. Ο φορέας εδράζεται στα ακρόβαθρα μέσω ελαστομεταλλικών εφεδράνων.