Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

t1 fp

Η γέφυρα Τ1 διέρχεται άνω της οδού Λαγκαδά με σημαντική λοξότητα (α = 40ο), γεγονός που οδηγεί σε ανάγκη κεντρικού ανοίγματος για το φορέα, της τάξης των 53m. Διαθέτει 6 ανοίγματα 34.00+34.00+36.00+52.95+45.00+30.00m, συνολικού μήκους 231.95m. Ο φορέας είναι συνεχής, χυτός επί τόπου, και κατασκευάζεται σε 3 φάσεις, 

Περισσότερα...

t2

Ο φορέας είναι συνεχής, χυτός επί τόπου, και κατασκευάζεται σε 3 φάσεις, πάνω σε ικριώματα βαρέος τύπου, με εγκάρσια και διαμήκη προένταση. Διαθέτει 5 ανοίγματα 28.50+39.50+39.50+36.00+23.50m, συνολικού μήκους 167.00m. Η διατομή του καταστρώματος είναι μορφής κιβωτίου ύψους 2.10m, από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Το πλάτος της γέφυρας, μεταξύ των πεζοδρομίων, κυμαίνεται από 12.50m σε 15.28m και το πλάτος κάθε πεζοδρομίου ανέρχεται σε 1.60m.

Περισσότερα...